Wednesday, March 28, 2012

LUNASKAN TANGGUNGJAWAB KITA

Kita sering mendengar orang menuntut hak mereka dijaga atau terjamin dalam apa-apa kondisi. Namun amat jarang kita temui orang menuntut tugas dan tanggungjawab agar mereka dapat melaksanakannya. Begitu juga dalam dunia kerjaya, tidak ramai yang menuntut tugas untuk dilaksanakan berdasarkan pada bidang tugas yang ditentukan berbanding menuntut hak yang tidak terlaksana oleh majikan.
Apakah yang dimaksudkan dengan hak? Hak ialah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Hak adalah sesuatu yang kita kuasai atau miliki, apabila orang lain melaksanakan tugas mereka, bermakna mereka memberikan hak itu kepada kita. Andai tidak terjadi, hak kita mungkin akan dirampas, diambil oleh orang lain ataupun diceroboh. Hak kita sebagai isteri akan dipenuhi apabila suami melaksanakan tugasnya terhadap kita.
Apakah yang dimaksudkan dengan tugas? Tugas ialah peranan dan tanggungjawab yang diletakkan di atas bahu kita sama ada menerusi perlantikan ataupun tugas semula jadi. Ini amat berkait rapat dengan konsep khilafah di mana ALLAH telah menciptakan manusia dengan peranan tertentu se­bagai wakil TUHAN menguruskan alam. Apabila kita melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan, secara tidak langsung kita telah memberikan hak orang lain sewajarnya. Apabila kita sebagai suami melaksanakan segala tugas kita terhadap isteri, sudah pasti isteri tidak perlu menuntut hak-haknya daripada kita.
Kita sering didedahkan dengan pelbagai tanggungjawab suami dan isteri. Seseorang yang hendak mendirikan rumah tangga hendaklah menyedari bahawa bukan sahaja bertambah bilangan ahli keluarga, tetapi juga tugas dan tanggungjawab yang menanti. Membina keluarga bermakna ber­tambahnya tugas terhadap isteri dan anak-anak selain tugas terhadap diri sendiri yang tidak pernah berkurangan.
Adakalanya kita menyebut hak-hak suami sebagai tugas-tugas isteri, begitu juga hak-hak isteri adakala disebut sebagai tugas-tugas suami.
Antara tugas suami isteri yang saya petik dari be­berapa sumber rujukan autoritatif, antaranya suami perlu bertindak sebagai ketua keluarga, pelindung isteri dan anak-anak. Sebagai pelindung keluarga dan ketua unit masyarakat yang kecil ini, suami ber­kewajipan mengawal, membimbing, menentukan tugas, menyelaraskan kerja, berusaha mencari keperluan hidup serta menyediakan faktor-faktor kebahagiaan dan keselamatan keluarga.
Di samping itu, suami wajib menyediakan kediaman, pakaian, pendidikan, kesihatan dan makan minum keluarga. Suami wajib mengajar anak isteri dengan hukum-hukum agama secukupnya, sama ada mengajar sendiri ataupun membiayai me­reka belajar. Dalam hal ini suami yang bijak akan memilih isteri yang beragama. Dengan itu dapat meringankan beban dan kewajipannya mengajar agama kepada si isteri. Isteri yang beragama itu pasti dapat bekerjasama mendidik anak-anak dalam kehidupan sebagaimana yang dituntut syariah.
Suami hendaklah mentadbir rumah tangga berdasarkan rahmah (kasihan belas), berakhlak dan memberi teladan yang baik. Si suami juga bertanggungjawab di hadapan ALLAH S.W.T terhadap keluarganya. Bersikap baik dan adil di dalam mengendalikan rumah tangga adalah penting. Rasulullah s.a.w menyifatkan orang yang baik ialah orang yang baik kepada ahli rumahnya.
Suami hendaklah mengasuh isteri dengan sebaiknya. Rasulullah s.a.w menyifatkan kaum wanita sebagai amanah ALLAH S.W.T. Amanah itu hendaklah dijaga dengan cermat. Rasulullah s.a.w berpesan agar lelaki sentiasa bersikap baik terhadap wanita selain sentiasa berkelakuan baik. Sesungguhnya, tanggungjawab suami adalah penting dalam membina keluarga.
Oleh kerana itu, tidak sah pernikahan orang yang tidak boleh mengendalikan urusan rumah tangga seperti pernikahan kanak-kanak dan orang gila. Orang yang bodoh dan tidak mampu menguruskan diri serta hartanya juga tidak sah berkahwin melainkan dengan izin walinya. Orang yang mempunyai keinginan berkahwin tetapi tidak sanggup menyediakan mahar dan nafkah juga tidak digalakkan berkahwin. Demikian juga orang yang tidak mempunyai keinginan dan hendak menumpukan perhatian kepada ibadat sahaja juga tidak digalakkan berkahwin. Ulama berselisih pendapat mengenai orang yang tidak mempunyai keinginan yang mampu menyediakan makan dan nafkah.
Kita dapat melihat dengan jelas bahawa per­kahwinan itu digalakkan bagi mereka yang sanggup menunaikan tang­gungjawab dan me­nerima tugas tambahan terhadap pasangannya. Apabila berkahwin, menunaikan tanggungjawab kepada isteri, anak-anak dan keluarga adalah perkara yang wajib.
Menurut Ustazah Zawiah Hassan (2009), antara hak-hak isteri ialah mendapat nafkah zahir dan batin secukupnya, menerima pergaulan dan layanan yang baik, mendapat bimbingan yang sempurna, hak mendapat bantuan pembantu rumah, hak keselamatan diri dan kehormatan serta hak keadilan giliran andai ditakdirkan hidup bermadu.
Hak-hak ini seharusnya diberikan kepada isteri oleh suami. Ini dibincangkan secara bersama dengan perbahasan tugas suami, di mana dalam situasi hak isteri terbatal, ia juga sekali gus membatalkan tugas suami. Umpamanya, dalam situasi isteri nusyuz, isteri melakukan maksiat, isteri masih kecil dan belum disetubuhi, isteri dipenjara, isteri berpindah rumah tanpa izin, isteri bekerja tanpa kebenaran suami atau isteri tidak mempedulikan larangan suami. Menurut beliau, ini adalah di antara penyebab kepada terbatalnya hak-hak isteri sekali gus membatalkan tanggungjawab seorang suami.
Manakala tanggungjawab seorang isteri pula, hendaklah sentiasa menjadi pembantu suami dan menyokong urusan kerja-kerja suami dalam mencari nafkah keluarga. Isteri juga mestilah bergaul dengan suami secara baik. Menurut ulama mazhab Shafie, wajib bagi isteri melayan suaminya dengan baik.
Tugas isteri juga termasuklah mengendalikan kerja-kerja rumah. Meskipun jelas, tugas menyediakan keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian dan keselamatan adalah tanggungjawab hakiki suami tetapi tugas menyiapkan makanan, mengemas rumah dan mencuci pakaian misalnya adalah tanggungjawab isteri. Menurut mafhum satu hadis, Rasulullah s.a.w menentukan kewajipan anaknya Fatimah mengurus rumah dan Ali meng­urus kerja-kerja di luar rumah.
Tugas isteri juga mestilah sentiasa berhias untuk suami. Isteri hendaklah sentiasa berada di hadapan suami dalam keadaan menarik dan kemas. Dengan itu suami menjadi terhibur ketika di samping si isteri. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh isteri kecuali mereka yang faham dan benar-benar prihatin untuk melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan oleh suami.
Pujuk memujuk adalah penting dalam kehidupan rumah­ tangga. Tugas isteri yang menjadi penyeri hidup suami adalah seorang wanita yang manja, sentiasa berdampingan dengan suami dalam keadaan apa sekalipun. Ibn Al Aswad Ad Dualy berkata kepada isterinya:
“Apabila kamu melihat aku marah, tenangkan­lah aku. Apa­bila aku melihat kamu marah, aku pula menenang­kan kamu. Jika tidak janganlah kita ber­sama-sama.“
Isteri hendaklah taat kepada suami. Pada se­suatu tindakan, jangan sekali-kali membelakang­kan suami kerana dia adalah ketua rumah tangga. Isteri yang kecewa dengan suami, lalu minta nasihat daripada lelaki lain akan lebih mengusutkan keadaan. Perlakuan itu serupalah seperti memperlekehkan suami atau tidak mempercayainya.
Jika hendak keluar rumah mestilah mendapat izin daripada suami terlebih dahulu. Isteri pula hendaklah memahami tugas dan kewajipan suami di luar. Jika kerja itu untuk ALLAH dan RasuI-NYA, isteri mestilah menyokong, memberi galakan dan semangat serta menasihatinya agar tidak berputus asa.
Wanita hendaklah sentiasa menjaga kehormatan diri dan nama suami. Wanita yang menjaga kehormatan dianggap oleh Rasulullah s.a.w sebagai wanita yang baik dan patut menjadi ukuran bagi lelaki yang hendak memilih isteri.
Manakala hak-hak suami pula menurut Ustazah Zawiah Hassan (2009), dibincangkan secara sebaliknya, iaitu hak mendapat ketaatan serta layanan yang baik dan layanan keperluan batin secukupnya.
Selain itu, tugas isteri seperti melakukan kerja rumah, memelihara dan mendidik anak-anak, memelihara kehormatan suami, menjaga rumah daripada dimasuki orang lain tanpa izin suami serta menutup aurat dan tinggal di dalam rumah pula menjadi hak-hak yang perlu suami perolehi daripada isterinya.
Di samping itu, terdapat juga perbincangan tentang hak-hak bersama. Antaranya, saling mencintai, setia, hormat-meng­hormati, saling menghargai, saling memahami, tole­ransi, percaya, tidak curiga, bantu membantu, mendidik anak-anak serta mengawal keselamatan keluarga.
Modul kursus bersepadu pra perkahwinan Islam anjuran JAKIM menggariskan tugas-tugas suami. Antaranya, memberi nafkah iaitu perbelanjaan keluarga, makan minum, pakaian, tempat tinggal serta keselamatan dan perlindungan. Selain itu, tanggungjawab suami adalah memberi mas kahwin, memberi layanan yang baik dan saling menghormati serta membekalkan didikan dunia dan akhirat.
Sementara tugas isteri pula ialah mentaati suami, memberi layanan yang baik dan menghormati suami. Di samping itu, tugas bersama pula antara­nya, berkasih sayang, cemburu, amanah, per­gaulan yang baik, hubungan kelamin, menghormati per­saudaraan keluarga, memahami masalah masing-masing, memiliki ketrampilan yang baik, memelihara harta bersama dan bekerjasama.
Inilah di antara tanggungjawab dan hak antara suami isteri. Apabila setiap pihak menunaikan tugas masing-masing, akan berkembanglah suasana dipenuhi mahabbah, mawaddah, rahmah atau kasih sayang. Batas-batas dan tugas suami isteri ini ditetapkan oleh Islam sebagai peraturan yang bertujuan mengukuhkan kehidupan dan hidup dalam suasana ibadat. Dengan mengamalkan prinsip agama, akan wujudlah keluarga bahagia yang merupakan tahap pertama pembentukan masyarakat Islam.
Secara kritisnya, saya melihat hampir semua perbincangan tugas dan hak suami isteri dibahaskan dalam bentuk pan­duan yang abstrak dan tidak menjurus. Ini menyukarkan pasangan suami isteri untuk merangka strategi tindakan yang tepat. Ia adalah perkongsian dan pengagihan bersama berdasarkan kesesuaian fitrah.
Perlaksanaan tugas mengikut fitrah perlu dikenalpasti dan perlaksanaannya diketuai sama ada oleh suami atau isteri dengan dibantu oleh pasangannya jika perlu. Umpamanya, saling menghargai dikatakan tugas suami dan isteri. Tetapi cara menghargai suami berbeza dengan menghargai isteri. Suami yang tidak mengkritik kerja isteri biasanya bermaksud penghargaan tetapi makna penghargaan bagi isteri pula ialah pujian atau perlu dijelmakan dalam bentuk material mahupun fizikal.
Seeloknya, terma tugas dan hak dibeza­kan kefahamannya oleh suami dan isteri mengikut keperluan fitrah masing-masing untuk lebih mudah dihayati  bersama secara agihan, bukannya berebut-rebut melaksanakan duti yang sama ataupun berebut untuk menyalahkan satu sama lain.
Dengan mengambil contoh tugas suami isteri dalam modul kursus pra perkahwinan kebangsaan, kita dapat fahami bahawa tugas suami adalah merupakan hak-hak isteri, begitu juga sebaliknya. Namun pada masa yang sama, sering terjadi kes isteri yang menuntut haknya, dengan alasan suami tidak melaksanakannya sementara ramai suami yang menganggap isteri nusyuz kerana tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap mereka. Beberapa kes yang sering terjadi adalah berpunca daripada salah faham, salah tafsiran dan salah kefahaman, berdasarkan ego kecerdasan masing-masing dan bukannya perlanggaran hak sesiapa.
Terdapat juga kes seperti suami memukul isteri ataupun isteri lari meninggalkan rumah tanpa kebenaran juga bermula daripada salah faham tindakan isteri yang disangkakan nusyuz, ataupun suami yang disangka tidak lagi menyayanginya. Dalam banyak tinjauan (maklum balas daripada pasangan yang telah bercerai), hampir semua suami mengakui terlalu sayangkan isteri, begitu juga hampir semua isteri tidak pernah terlintas untuk menderhakai dan meninggalkan suami.
Apapun panduan yang kita perolehi tentang hak dan tugas suami isteri, langkah pertama adalah memahami fitrah diri dan pasangan kita, kenal pasti dan agihkan tugas sesuai dengan keperluan fitrah pasangan dan akhirnya laksanakan tanggungjawab masing-masing tanpa perlu menghabiskan banyak masa berebut menuntut hak.
Sematkanlah dalam minda bahawa ganjaran pahala daripda-NYA menanti buat mereka yang melakasanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Percayalah... kita tidak akan rugi walaupun tidak dihargai atau pasangan kita tidak bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kita.
Mari kita renungkan beberapa contoh realiti yang saya temui, barangkali sedikit sebanyak boleh menjadi panduan kita bersama.
Seorang isteri keluar meninggalkan rumah dan meng­hilangkan diri, kemudiannya dijumpai oleh suami tinggal bersama rakannya. Suami yang sedar isteri­nya barangkali marah atau terasa hati  cuba memujuk agar pulang ke rumah.
Saya ditemukan dengan seorang suami yang minta diajarkan doa pelembut hati dan ingin mengajak isteri­nya pulang bersama. Saya katakan, doa adalah senjata paling efektif, tetapi mesti disertakan usaha memujuk.
“Saya dah pujuk macam-macam dah!”
Saya tanyakan apakah yang telah dilakukan?
“Tiap-tiap hari saya pergi pujuk, saya dah bagitau macam-macam... tak baik keluar rumah tanpa izin suami dan termasuk ciri derhaka. Tak payahlah menyusahkan kawan-kawan, anak-anak di rumah rindu, tempat isteri hendaklah di sebelah suami, isteri derhaka tak akan masuk syurga...”
Terdiam saya, semuanya benar berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.
Namun, mengapa isteri tadi tidak termakan nasihat sebegitu? Lalu, saya cadangkan agar keesokannya, pergilah berjumpa dan ceritakan tentang cinta, rindu dan tingginya keperluan dia di sisi kita. Mohon maaf salah silap kita... katakan bahawa kita cuma ingin menyayangi dia seorang. Dan bawalah hadiah tanda ingatan untuknya. Pastikan hadiah kesukaannya! Hari ketiga, ajak dia keluar untuk pilih sendiri hadiah, kita bayarkan. INGAT! Mesti dengan kasih sayang, belaian dan ma’ruf.
Menariknya, selepas isterinya keluar memilih hadiah yang diingini, suami tadi bertanya adakah perlu dihantar ke rumah kawannya semula?
“Dah beli pasu bunga cantik-cantik, buat apa pergi rumah orang? Balik rumah kitalah!”
Ya... hak isteri untuk dipujuk, tugas suami pula ialah melayani dengan ma’ruf. Rupa-rupanya, suami tidak perlulah mengajak isteri pulang dengan ajakan seperti yang biasa dilakukan kepada rakan-rakan, apa yang penting ialah tunjukkan kasih sayang, belaian dan peng­hargaan. Insya-ALLAH isteri akan lembut hati dan bersetuju untuk pulang semula ke rumah.
Mencari nafkah adalah tugas suami sementara  menerima nafkah adalah hak isteri. Lalu, isteri seharus­nya tidak obses dengan kerja se­bagaimana Rasulullah s.a.w menasihati Fatimah, puterinya agar melakukan kerja-kerja rumah manakala menasihati Ali supaya keluar bekerja mencari nafkah.
Hari ini, statistik perceraian kerana isteri bekerja adalah tinggi, malah ramai isteri terlalu obses dalam karier sehingga suami terasa diabaikan. Lalu, sama ada suami mencari pengganti, atau menjadi seorang yang perengus ataupun sebaliknya, menyangka isterinya der­haka.
Persoalannya, siapa yang salah? Isteri yang obses bekerja dan mengabaikan tugas terhadap suami secara optimum atau suami yang tidak bertoleransi membenarkan isteri bekerja? Prioriti hukum agama seharusnya mengawasi IQ dan EQ. Malah cukup menakutkan kerana terdapat isteri yang memohon perceraian semata-mata untuk berjaya dalam karier. Fikirkanlah dengan panduan iman dan bertindaklah dengan panduan ilmu.
Di rumah... fitrah anak-anak lelaki dan perempuan kita berbeza. Jangan samakan cara layanan dan komunikasi. Anak lelaki serasi jika dianggap kawan, bantuannya diperlukan dan hargailah kelelakiannya. Anak perempuan pula bahagia jika dimanjakan, dibelai, disayang-sayang dan dihargai emosinya.
Berkomunikasi dengan anak-anak perempuan dengan cara lelaki menyebabkan mereka terasa jauh dan tidak disayangi, begitu juga berkomunikasi dengan anak-anak lelaki dengan cara perempuan menyebabkan mereka berasa keliru dan barangkali terhina. Fitrah mereka berbeza, maka komunikasi juga perlu berbeza bagi menepati cara penerimaan dan kefahaman mereka secara fitrah.

Monday, March 19, 2012

ABANG, ROMANTIKLAH SIKIT! - FRAGMEN 3 TAKLUK HATI PASANGAN

FRAGMEN 3 : BUKU TAKLUK HATI PASANGAN

 ABANG, ROMANTIKLAH SIKIT!
SUATU ketika saya menerima satu panggilan...
“ASSALAMUALAIKUM, ustaz...” Suara di corong telefon kedengaran tergesa-gesa dan bernada sebak. Sebaik saya menjawab salamnya, pantas soalan diajukan. Jelas ada getar di sebalik luahan itu.
“Ustaz, saya nak tanya pendapat ustaz, kenapa lelaki ego sangat? Kenapa lelaki tak ada perasaan? Kenapa lelaki panas baran? Kenapa lelaki suka sakitkan hati kita? Kenapa lelaki tak kisahkan masalah kita, anak-anak dan keluarga? Kenapa bla bla bla... Kenapa? Kenapa?”
Selepas agak tenang serangan soalan bertubi-tubi tersebut, lalu saya berkata. “Puan, boleh saya tau apa sebenarnya yang terjadi?”
Lalu wanita tersebut menceritakan dengan lebih lanjut.
“Sejak berkahwin, suami saya asyik sakitkan hati saya aje, ustaz. Kalau dulu sebelum kahwin, pantang saya suarakan nak keluar ke mana-mana, laju saja dia nak temankan. Malah dia pernah cakap, kalau boleh dia nak saya selalu temankan dia dan dia akan temankan saya ke mana-mana sekalipun."
“Tapi sejak lepas kahwin, ada saja alasan bila saya ajak ke mana-mana. Kalaupun ikut, dia sekadar hantar ke mana saya nak pergi dan dia akan datang jemput saya balik bila saya telefon minta diambilkan. Sampaikan saya nak jenguk ibu bapa di kampung pun, dia kata sibuk. Bila saya tanya banyak kali atau tegur jawapannya, dia akan melenting dan marah-marah. Akhirnya, dia keluar rumah tinggalkan saya dengan anak-anak selepas puas saya diherdiknya. 
Gambar hiasan
 “Ustaz, kenapa saya ditakdirkan dapat suami yang macam ni? Sampai bila saya kena bersabar dengan perangainya? Tak boleh ke kalau dia lebih berlembut dengan isteri dan anak-anak? Saya rasa dah tak sanggup kalau berterusan macam ni. Kalau betul dia dah tak sayangkan saya, boleh tak saya nak mintak dia lepaskan saya?”
Saya cuba redakan suasana...
“Puan, begini... memang benar semua isteri inginkan suami romantik, lemah lembut, memahami, memaafkan dan penyayang. Apabila suami kasar, tentulah kita sedih. Cuma untuk pujuk hati kita, cuba kita faham ya... semua isteri sememangnya impikan suami seperti yang puan inginkan tapi pada masa sama, semua lelaki mungkin lebih kurang serupa saja dengan suami puan."
“Sebagai isteri, diri kita adalah kunci untuk mengawal ego suami. Kita mampu melembutkan hati suami dengan tindakan kita. Puan teruslah hormati suami, insya-ALLAH penyakit barannya akan berkurangan."
“Sebenarnya takkan terjadi kita ego sorang-sorang, nampak kita macam orang bodoh, tapi kalau ada yang lawan, kita perlu pertahankan ego kita. Ini bukan bermakna suami tak sayangkan kita, tapi itulah cara mereka sayangkan kita."
“Begitulah juga kita, bila kita kerap bertanya di mana suami kita berada, maknanya kita ambil berat dan sayangkannya. Tapi kebanyakan suami akan rimas apabila isteri asyik bertanya itu dan ini. Cuba puan hormat dan taat kata-katanya, waktu kedua-dua sedang gembira, ajaklah dia temankan puan ke mana pun, insya-ALLAH...”
Selepas lama dijelaskan dan keadaan semakin reda apabila dia lebih memahami, soalan terakhir-nya yang ditanya...
“Sampai bila ya ustaz... saya kena hormat dan ikut apa saja cakap dia semata-mata untuk bagi dia sayangkan saya?”
Jawabnya... SAMPAI BILA-BILA!
Ya... itu adalah di antara banyak pertanyaan yang selalu saya terima. Sebenarnya, ini adalah lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Malah, kalau difikirkan... sejak kita berkawan, bercinta atau bertunang, pasti akan ada nada sakit hati terhadap tindakan pasangan kita yang kurang difahami.
Bagi isteri, tindakan suami selalunya kasar, tidak mengambil kira perasaan dan hati isteri, tidak memahami, kejam, kedekut ataupun cepat naik angin. Sebaliknya pula, lelaki kecewa dengan sikap isteri yang dirasakan tidak menghormatinya.
Bagi suami dalam kes ini, mungkin semua tindakan yang dibuatnya itu ada asas dan sebab-sebab tertentu, malah barangkali disebabkan terlalu menyayangi isterinya. Misalnya, tidak bercuti ke mana-mana barangkali untuk penjimatan kewangan dan urusan perbelanjaan keluarga yang lebih penting.
Teguran tegas sehingga terpaksa meninggikan suara barangkali bertujuan untuk menyedarkan si isteri supaya jangan melampau. Malah, ramai suami mengambil tindakan meninggalkan isteri bersendirian di rumah jika berlaku perselisihan semata-mata untuk menyejukkan keadaan dan tidak mahu membiarkan pertelingkahan menjadi lebih komplikated.
Memahami fitrah wanita akan menyebabkan suami berusaha membentuk diri sebagai suami yang penyayang, lemah lembut dan romantik menurut kaca mata isteri. Ramai suami mengatakan sudah mencuba sebaiknya bersikap lemah lembut, tetapi pemahaman lemah lembut pada isteri adalah lebih mendalam.
Sekadar gambar hiasan
Sebagai suami, perlu kita ingatkan diri betapa fitrah wanita itu mendambakan keprihatinan dan belaian kasih sayang. Mungkin bagi kita memenatkan, tetapi itulah namanya pengorbanan yang berkesan. Namun, adakah pengorbanan itu akan dihargai oleh si isteri?
Pada mata kasar, seolah-olahnya bagaikan tidak nampak dihargai pun. Ini kerana bagi isteri, itu bukanlah pengorbanan besar pun... hanyalah keperluan dan tanggungjawab biasa seorang suami mesti laksanakan. Tetapi sebenarnya, jika ditanya kepada isteri yang selalu dikasari, dimarahi ataupun ditinggalkan suami, sikap suami yang prihatin, bertimbang rasa dan romantik amatlah didambakan.
Sebagai contoh, apabila isteri merajuk, apa yang diinginkan hanyalah minta dipujuk. Bagi suami, rajuk isteri adalah seolah-olah tunjuk perasaan atau tanda pemberontakan pada sesuatu keputusan ataupun sikap suami. Tapi bagi si isteri pula, rajukannya adalah untuk menyatakan yang dia sedang terasa dan inginkan belaian kasih sayang daripada suami yang disayangi dengan menggunakan bahasa emosi.
Namun yang sering terjadi, barangkali tidak menepati dengan maksud yang ingin disampaikan oleh isteri. Pujukan yang diharapkan, sebaliknya tengkingan yang diterima. Ini kerana suami biasanya akan terasa hati dengan sikap isteri yang menunjukkan rasa memberontak. Kesannya, timbullah rasa marah suami sehingga terpaksa meninggikan suara.
Kalaulah suami sedar, untuk memulihkan semula sikap antagonis atau melawan yang ditunjukkan isteri tadi sebenarnya hanyalah dengan belaian dan pujukan bagi menggambarkan betapa sayangnya kepada si isteri. Tiada tenaga terbuang, tiada suara disia-siakan dan tiada belanja yang perlu dikeluarkan. Sekadar memohon maaf kerana menyebabkan insan tersayang tersentuh hati, segala-galanya akan selesai dan semua pihak tidak menanggung apa-apa kerugian. Senang bukan?
Bagi kaum isteri dan wanita secara umumnya, harta benda bukanlah segala-galanya. Bagi mereka, lelaki sering tersilap faham mengatakan mereka meterialistik. Tapi bagi kaum lelaki pula, mereka beranggapan bahawa sudah fitrah kaum wanita sukakan harta. Ya benar, harta benda bukanlah segala-galanya tetapi untuk menunjukkan tanda kasih sayang kita perlukan juga harta material. Ini bermakna harta yang diberikan sebenarnya lebih bermakna apabila disertai dengan emosi dan kasih sayang.
Kebahagiaan bagi seorang isteri adalah apabila suami memahami citarasa, perasaan malah apa sahaja yang terdetik dalam hati. Alangkah indah jika suami mengerti apa yang tersirat dalam gerak-geri si isteri tanpa perlu diberitahu, apatah lagi diulang berkali-kali. Jika suami mengerti secara mendalam apa jua perasaan yang terbuku di dalam hati seorang isteri, itulah antara nikmat kebahagiaan dalam ikatan suami isteri.
Seorang isteri yang sedang bersedih akan menunjukkan gaya emosi memberontak untuk memberitahu kesan luka hatinya, lalu disedari oleh suami lantas memujuknya dengan lemah lembut. Apabila terluka, merajuk, gayanya melawan... tapi dalam masa sama mengharapkan agar suaminya tidak terluka dengan rajuknya itu. Inilah erti romantik bagi wanita. Suami pula janganlah terluka dengan tindakan ala memberontak tadi kerana jika tidak, silap faham tersebut tidak akan berkesudahan dan kekal berterusan.
Inilah yang disebut dalam riwayat sejarah tentang Sayidina Ali dan Siti Fatimah. Dikatakan Siti Fatimah tidak perlu memberikan jawapan tidak bersetuju, sebaliknya semua keputusan mahupun cadangan Sayidina Ali dipersetujui lantaran suaminya itu amat arif memahami maksud persetujuannya. Adakala Siti Fatimah bersetuju tetapi kemudian Sayidina Ali membatalkan keputusannya.
Pernah suatu ketika selepas Sayidina Ali membatalkan satu keputusan yang telah dibuat dengan persetujuan Siti Fatimah, beliau bertanya... bagaimana perasaan Siti Fatimah dengan keputusan­nya itu? Lalu Siti Fatimah mengatakan bahawa ketika Sayidina Ali membuat keputusan awal, dia berasa gembira dan bahagia. Tetapi selepas suaminya itu mengubah keputusan, Siti Fatimah mengatakan yang dia lagi gembira dan lebih bahagia.
Ingatlah wahai suami! Wanita memiliki tahap emosi yang halus berbanding lelaki. Menjadi Siti Fatimah memungkinkan kita secara tidak langsung menjadikan suami kita mudah berubah seperti Sayidina Ali dan begitulah juga sebaliknya. Suami perlulah berusaha menjadi paling romantik dan bertimbang rasa agar isteri juga mudah berubah menjadi Siti Fatimah yang sentiasa taatkan suami. Seorang isteri akan mudah menuruti segala keputusan suami, malah akan menggantungkan segala harapan dan keputusan hidup di tangan suami yang dipercayai dapat melindunginya dengan penuh kasih sayang.
Sebagai renungan bersama, dititipkan beberapa sifat romantis Sayidina Ali untuk difikirkan dalam kehidupan keluarga kita. Antara sifat Sayidina Ali, sebagai seorang suami yang memenuhi keperluan fitrah kewanitaan Siti Fatimah ialah:
  • Mendengar kata-kata Siti Fatimah dengan emosi
  • Cuba memahami emosi yang tersirat di sebalik kata-kata isteri
  • Bersifat perkasa di medan perang tetapi amat lemah lembut sikap dan tutur kata di rumah
  • Hikmah dengan ilmu sehingga digelar pintu gedung ilmu oleh Rasulullah s.a.w
  • Memberi ruang terbuka dalam hubungan antara Siti Fatimah dan bapanya, Rasulullah s.a.w
Sekadar gambar hiasan
 Wahai suami, setiap isteri sememangnya men­dambakan lelaki yang romantik. Berusahalah untuk berbicara dengan lembut dan nasihatlah dengan sebaiknya. Buatlah keputusan rumah tangga sebijaknya dan jagalah akhlak seorang suami terhadap isteri sepanjang masa, apatah lagi ketika berhadapan dengan sebarang konflik rumah tangga. 

Thursday, March 15, 2012

101 RAHSIA PENGUAT NURANI di lancarkan.


8 Mac 2012 - Buku terbaru tulisan DR. HM TUAH ISKANDAR al-Haj, 101 Rahsia Penguat Nurani terbitan Karya Bestari selamat dilancarkan oleh Pengerusi Surau Ansorullah, Ustaz Tuan Haji Abdul Halim bin Ismail merangkap Setiausaha Agung Wadah Pencerdasan Umat Malaysa (WADAH) dalam satu majlis gilang gemilang di Durau Ansorullah, Bandar Manjalara baru-baru ini. 
  

Beliau turut memperkatakan buku berkenaan selama kira-kira 20 minit, antara lain menyebut, "Buku ini patut di baca oleh semua orang kerana ia membicarakan pelbagai isu semasa serta memberikan jalan penyelesaiannya. Kebanyakan kisah dalam buku ini adalah pengalaman penulisnya sendiri dan ia member banyak erti dalam meningkatkan kefahaman kita terhadap agama dan niali-nilai motivasi." Majlis itu juga dilaksanakan bersempena ulang tahun kelahiran DR. HM TUAH ISKANDAR al-Haj yang ke-52, serta meraikan kemenangan beliau menerima empat anugerah tertinggi nasional iaitu Anugerah Tokoh Penulis dan Anugerah Perdana Za'aba, AnugeraH Tokoh Penulis dan Anugerah Pengarang Terbaik yang turut diiktiraf oleh The Oxford Centre for Excellence, Oxford, United Kingdom februari lalu.
 

Thursday, March 8, 2012

BID'AH HASANAH: Tokok Tambah Amalan Rasulullah


TAJUK : BID’AH HASANAH : TOKOK TAMBAH AMALAN RASULULLAH
PENULIS : Mohd Yaakub bin Mohd Yunus
PENYUNTING : Ustaz Mohamad Khairi bin Nawawi
PENERBIT : Karya Bestari (Karangkraf)
MUKASURAT : 204
HARGA : Semenanjung Malaysia – RM10.00 Sabah / Sarawak – RM13.00
UNTUK MELANGGAN : Sila ke http://www.mallkarangkraf.com/ atau hubungi 03-51013888/019-7906628 (Raja Shah Faizal), 019-2557380(Wan Rohana).
Matlamat tidak menghalalkan cara. Begitulah ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan haramnya perbuatan menokok tambah atau bid’ah dalam ibadah. Pengharaman ini jelas disebut dalam al-Qur’an, sunnah mahupun kitab-kitab ulama terdahulu. Hakikatnya Islam telah sempurna dan tidak perlu kepada tokok tambah. Bahkan perbuatan ini dapat memburukkan wajah Islam dek timbulnya percanggahan fakta dan amalan yang membebankan umat. Tambahan pula, ia menjadi punca perpecahan umat Islam.
Malangnya, terdapat pihak yang cuba menghalalkan tokok tambah dalam agama dengan menyatakan ia Bid’ah Hasanah. Alasan merela ialah: “Apa salahnya? Amalan ini baik dan ini ibadah, bukannya maksiat.” Mereka juga menggunakan kata-kata Imam al-Syafie dan ulama-ulama lain sebagai hujah menyokong kenyataan mereka.

Bolehkah kita melakukan tokok tambah dalam agama dengan alasan niat yang baik? Adakah benar para ulama khususnya mazhab Syafie membenarkan tokok tambah dalam ibadah? Segala kemusykilan serta salah faham berhubung dalil-dalil yang membolehkan bid’ah hasanah ini dikupas dan diolah di dalam buku ini dengan hujah yang jelas daripada al-Qur’an dan al-Sunnah.

Jangan lepaskan peluang keemasan membeli buku ini memandangkan banyak perkara kecil yang kita terlepas pandang. Jadikan amalan membaca untuk meningkatkan tingkat ilmu kita. Wallahualam...

Alhamdulillah... Terima kasih menyokong kami dan akhirnya Ekspo Buku Islam 2, melabuhkan tirainya...

ALHAMDULILLAH... akhirnya Ekspo Buku Islam 2 Putrajaya melabuhkan tirainya semalam. Tahniah kepada semua yang terlibat terutama team Karya Bestari (Kak Wan Rohana, Amal Hayati, Ismi Hayati, Roza Ahmad, Faizal, Azhar & Yoh Nadirah) team promo, jualan, warehouse & Grup Buku Karangkraf. Jutaan terima kasih kepada peminat, pembeli & pembaca buku terbitan Karya Bestari serta produk Grup Buku Karangkraf. Buat para penulis yang memberikan sokongan dari segi kehadiran, promosi & yang terlibat dengan forum (Dr. Malina, Ustaz Mohd Yaakub Mohd Yunus, Ustaz Rasid Muhamad & Ustaz Mohd Nor Mamat) Moga segala usaha kita dalam menyebarkan ilmu Ya Rabb diberkati-NYA. Amin... Jangan lupa MISI seterusnya adalah di pesta terbesar iaitu PESTA BUKU KUALA LUMPUR PWTC, yang akan diadakan pada penghujung bulan April nanti. Kami dari TEAM KB menjanjikan buku yang pasti akan menarik perhatian anda dari kalangan penulis yang berbakat dan mempunyai ramai peminat. Tunggu! Suprise dari kami...

p/s: Mohon maaf di atas segala kekhilafan & kekurangan kami. Tiada insan yang sempurna tapi hanya yang terbaik & termampu kami sediakan untuk semua kerana ingatlah... sesungguhnya kita akan disoal-NYA nanti untuk taklifan yang diamanahkan kepada kita.